Sosyal Etki Analizi Nasıl Yapılır?

 

Sosyal Etki Analizi Nasıl Yapılır?

Hazırlayanlar: Ümit Yardım & Merve Demirkaya
(Görsel Tasarım: Aras Özer)

Sosyal etki analizi hem filantropik kuruluşlar hem de sivil toplum örgütleri, sosyal girişimciler ve şirketler gibi geniş bir yelpazede yer alan kuruluşlar için giderek daha fazla önem kazanıyor. Sosyal etki analizi, kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlerin toplum ve çevre üzerindeki etkisini ölçmeleri ve değerlendirmelerine yardımcı olan bir analiz yöntemidir. Sosyal etki analizinin temel amacı, bir organizasyonun sosyal fayda yaratma potansiyelini ne derece hayata geçirdiğini ve misyonunu ne kadar etkin yerine getirdiğini anlamak üzerine kuruludur.

Bu analizler, organizasyonların yaptıkları işlere daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırır ve toplumsal faydayı maksimize etme yolunda önemli bir araçtır. Sosyal etki ölçümlemesi yapan kuruluşlar, faaliyetlerinin sonuçlarını somut bir şekilde gözler önüne sererek, bağışçılar, yatırımcılar ve fon sağlayıcılar nezdinde güvenilirliklerini artırır. Bu, özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde, kaynak yaratma konusunda kritik bir faktör olarak karşımıza çıkar. Ayrıca, hayata geçirilen sosyal sorumluluk çalışmalarının sorunlara ne düzeyde gerçekçi çözümler sunduğunu ortaya koyar.

Günümüzde sosyal etki analizi, sadece bir organizasyonun toplumsal etkilerini değerlendirmek için değil, aynı zamanda finansal sürdürülebilirliklerini sağlamak için de büyük bir öneme sahiptir. Etki analizi ile kuruluşların topluma ve çevreye sağladıkları katkıları objektif bir şekilde kanıtlamaların onların uzun vadeli başarıları için hayati rol oynar.

Sosyal Etki Analizinin Önemi

Sosyal Etki Analizi, bir kuruluşun veya proje yürütücüsünün gerçekleştirdiği faaliyetlerin toplum üzerindeki derin etkilerini anlamak ve ölçmek için önemli bir araçtır. Bu analiz, sadece bir projenin başarı düzeyini değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda sosyal değişim süreçlerine katkıda bulunan faktörleri de ortaya çıkarır. Bu süreç, organizasyonların faaliyetlerinin toplumsal fayda ve etki yaratma kapasitelerini netleştirirken, aynı zamanda gelecekteki girişimler için yol gösterici bilgiler sağlar.

İstatistik alanında yaygınca kullanılan bir söylem vardır: “Ölçemedğini değerlendiremezsin.” Benzer durum sosyal sorumluluk çalışmalarının etkisi için de söylenebilir. Sosyal etkinin ölçülmesi bir faaliyetin değerlendirilmesinde kritik rol oynar.

Etkili bir Sosyal Etki Analizi yapabilmek için, projenin etkilediği topluluklar ve bu etkilerin kapsamı hakkında derin bir anlayış geliştirilmelidir. Bu hem niteliksel hem de niceliksel veri toplama yöntemlerini kapsar ve toplanan verilerin dikkatli bir şekilde analiz edilmesini gerektirir. Analizin sonuçları, kuruluşların hedeflerine ne ölçüde ulaştıklarını, hangi alanlarda başarılı olduklarını ve hangi yönlerde iyileştirme yapmaları gerektiğini gösterir. Etkili bir sosyal etki analizi, kuruluşların stratejilerini daha etkili ve sürdürülebilir bir hale getirmelerine yardımcı olur, bu da onların toplum üzerindeki pozitif etkilerini artırma potansiyellerini maksimize eder. Bu, kuruluşların stratejilerini daha etkili, hedef odaklı ve sürdürülebilir bir hale getirmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, sosyal sorumlulukta kaliteyi ve etkinliği artırmak için sosyal etki analizinin önemi büyüktür.

Sosyal Etki Analizinin Adımları

Sosyal etkinin ölçülmesi faaliyet türüne, hedef kitleye ve organizasyona bağlı olduğu için farklı kurumların izlediği özgün yöntemler söz konusudur. Genel kapsamda ise sosyal etkinin ölçülmesini en geniş kapsamda 6 adımda ele alabiliriz. Bu adımlar şu şekildedir:

  1. Hedefleri ve Kriterleri Belirleme

Başlamadan önce, neyi ölçmek istediğinizi net bir şekilde tanımlamanız gerekir. Bu, projenizin hedeflerine, hedef kitlenize ve beklenen sosyal değişikliklere bağlı olacaktır. Örneğin, bir eğitim kursu programının etkisini ölçmek istiyorsanız, eğitimin amaçlarının gerçekleşip gerçekleşmediğine, katılımcının sürece katkısı, genel tutum değişikliklerine ve ürettiği fikirlere, öngörülen ve öngörülmeyen çıktılara, üretilen kullanışlı materyallere ve katılımcıların ekip olarak ortaya koyduğu performanslar gibi ölçütlere göre belirleyebilirsiniz. Bununla birlikte kapsamı da ölçmek için projenin sınırlarını ve analiz için zaman çerçevesini belirlemeniz gerekir. Örneğin, analiz bir yıllık süre içinde yaratılan etkiye odaklanabilir.

Sosyal etkinin ölçülmesi yapılan çalışmanın amaç ve hedeflerinin net bir şekilde, spesifik olarak belirtilmesine ve doğrulamak için göstergelere ihtiyaç duymaktadır.

  1. Veri Toplama Yöntemlerini ve Paydaşları Belirleme

Veri toplama, sosyal etki analizinin en önemli aşamalarından biridir. Çok çeşitli teknikleri olmakla birlikte öne çıkan teknikler Sosyal Yatırım Getirisi (SROI), Sosyal Maliyet-Fayda Analizi (SCBA) veya Değişim Teorisi (TOC) kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, anketler, röportajlar, odak grupları ve mevcut veri kaynaklarından faydalanma gibi çeşitli yöntemler de kullanılabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı, hangi paydaşlara yer verileceği projenizin kapsamı, hedef kitleye erişilebilirlik, kullanılan teknik ve kaynaklarınıza bağlı olarak değişir.

Örneğin, Sosyal Yatırım Getirisi (SROI), bir proje veya kuruluş tarafından yaratılan sosyal etkiyi ölçmek ve ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Finansal ölçümlerin ötesine geçer ve üretilen daha geniş sosyal, çevresel ve ekonomik değeri yakalamayı amaçlar. İşsiz gençler için mesleki eğitim programı yürüten kâr amacı gütmeyen bir kuruluş düşünelim. Program, iş becerileri eğitimi, mentorluk ve işe yerleştirme desteği sağlar. Paydaş belirleme adımında paydaşlar arasında program katılımcıları (işsiz gençler), işverenler, yerel topluluk ve kâr amacı gütmeyen kuruluşun kendisi yer alabilir. SROI’nin sonuçlarının kesin bir veri ortaya koymadığı ve değerlerin atanmasında ve sonuçların ölçülmesinde bir miktar öznellik içerdiğine dikkat etmek önemlidir. Ancak, bir projenin sosyal etkisini değerlendirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlar ve sosyal değer yaratmaya dayalı olarak karşılaştırma ve karar vermeyi kolaylaştırır. Kuruluşlar, SROI metodolojisini uygulayarak, projelerinin etkinliği hakkında fikir edinebilir, kaynak tahsisini iyileştirebilir ve paydaşlara hesap verebilirlik gösterebilir. SROI, projelerin ve girişimlerin sosyal etkisini ölçmek için güçlü bir araçtır. İlerlemeyi izlemek, programlar hakkında kararlar almak ve fon sağlayanlara ve diğer paydaşlara programların etkinliğini göstermek için kullanılabilir.

Kullanabileceğiniz Sosyal Etki Analizi tekniklerinden bazıları:

Teknik Tanım
Sosyal Yatırım Getirisi (SROI) SROI, bir organizasyon veya proje tarafından yaratılan sosyal, çevresel ve ekonomik değeri ölçen bir yöntemdir. Sonuçların belirlenmesini ve değerlendirilmesini ve yatırılan kaynaklara göre sosyal etkinin değerlendirilmesini içerir. SROI, yaratılan sosyal değerin yapılan yatırıma oranını sağlayarak karar verme ve hesap verebilirliğe yardımcı olur.
Sosyal Maliyet-Fayda Analizi (SCBA) SCBA, bir proje veya politika ile ilgili sosyal maliyetleri ve faydaları değerlendirmek için kullanılan bir tekniktir. Faydaların maliyetlerden ağır basıp basmadığını belirlemek için etkilerden para kazanmayı içerir. SCBA, hem somut hem de soyut etkileri göz önünde bulundurarak politika yapıcıların sosyal refah hususlarına dayalı bilinçli kararlar vermelerini sağlar.
Değişim Teorisi (TOC)

 

TOC, kuruluşların faaliyetlerinin sosyal değişime yol açtığı yolları ifade etmesine ve anlamasına yardımcı olan bir çerçevedir. Bir müdahalenin altında yatan kilit faaliyetleri, sonuçları ve varsayımları ortaya koyar ve ilerlemeyi ve etkiyi ölçmek için göstergelerin belirlenmesine yardımcı olur. TOC stratejik planlamayı, öğrenmeyi ve hesap verebilirliği teşvik eder.
Temel Performans Göstergeleri (KPI’lar) KPI’lar, belirli sosyal hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek ve ölçmek için kullanılan ölçülebilir ölçümlerdir. Performans ve etkiyi değerlendirmek için açık ve ölçülebilir bir yol sağlarlar. KPI’lar genellikle bir kuruluşun hedeflerine göre uyarlanır ve ulaşılan yararlanıcı sayısı, davranış değişiklikleri veya refahtaki gelişmeler gibi göstergeleri içerebilir.
Sosyal Denetimler Sosyal denetimler, bir kuruluşun sosyal performansının, politikalarının ve uygulamalarının sistematik olarak gözden geçirilmesini içerir. Bir kuruluşun sosyal hedeflerini karşılayıp karşılamadığını, etik standartlara uyup uymadığını ve paydaşları dahil edip etmediğini değerlendirmeye yardımcı olurlar. Sosyal denetimler tipik olarak paydaşlardan geri bildirim toplamayı, politikaları gözden geçirmeyi ve sosyal etkiyi artırmak için iyileştirme alanlarını belirlemeyi içerir.
Nedensel Etki Değerlendirmesi Etki değerlendirmesi, bir müdahalenin sosyal sonuçlar üzerindeki nedensel etkilerini değerlendirmek için titiz bir yaklaşımdır. Müdahalenin amaçlanan etkiye ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için rastgele kontrollü denemeler, yarı deneysel tasarımlar veya nitel yaklaşımlar gibi çeşitli yöntemler kullanır. Nedensel etki değerlendirmeleri, program tasarımını bilgilendirmek ve etkinliği artırmak için sağlam kanıtlar sağlar.
Katılımcı Yaklaşımlar Katılımcı yaklaşımlar, yararlanıcılar da dahil olmak üzere paydaşların sosyal etki ölçüm sürecine dahil edilmesini içerir. Bu teknikler, etkilenenlerin seslerinin ve bakış açılarının dahil edilmesini sağlayarak sosyal etkinin daha kapsamlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Katılımcı yaklaşımlar anketleri, odak gruplarını, görüşmeleri veya katılımcı eylem araştırmalarını içerebilir.
 

Kıyaslama

 

Kıyaslama, bir kuruluşun performansının ve sosyal etkisinin halihazırdaki standartlar veya benzer kuruluşlarla karşılaştırılmasını içerir. En iyi uygulamaları, iyileştirme alanlarını belirlemeye yardımcı olur ve performans için hedefler belirler. Kıyaslama, endüstri çapında karşılaştırmalar, akran değerlendirmeleri yoluyla veya harici çerçeveler ve standartlar kullanılarak yapılabilir.

Kullanabileceğiniz bazı araçlar ise şu şekildedir:

Araç Tanım
Anketler Toplumun proje ile ilgili görüşlerini öğrenmek için anketler yapılabilir. Bu anketler proje etkisini ölçmek için özel olarak tasarlanabilir. Dijital ortamlar yardımıyla hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilebilir.
Odak Grupları Bir projenin hedef kitlesi ile bir araya gelmek ve projenin toplum üzerindeki etkisini anlamak için odak grupları oluşturulabilir veya seçilebilir.
Etki Değerlendirme Raporları Bir projenin sosyal etkisini ölçmek için hazırlanan raporlardır. Bu raporlar, proje hedefleri ve sonuçları arasındaki ilişkiyi açıklar.
Sosyal Medya Analizi Projelerin sosyal medyadaki etkisini ölçmek için kullanılabilir. Bu analiz, projenin toplumda ne kadar tartışıldığını ne kadar etkileşim aldığını ve/veya ne kadar farkındalık yarattığını gösterir.
Hedef Gösterge Takip Sistemi Bir projenin hedeflerinin izlenmesi için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, projenin hedeflerine ulaşması sonucunda toplum üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılabilir. Ayrıca hedeflerin ulaşma düzeyi ve ulaştıktan sonra yarattığı etki tartışılabilir.
Sosyal Ağ Analizi Bir projenin toplum üzerindeki etkisini ölçmek için sosyal ağ analizi kullanılabilir. Bu analiz, projenin ne kadar geniş bir kitleye ulaştığını ve ne kadar etkili olduğunu gösterir.
Girdi-Çıktı Analizi Bir projenin girdileri ile çıktıları arasındaki ilişkiyi belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, projenin toplum üzerindeki etkisini ölçmek için kullanılabilir.
  1. Veri Toplama ve İzleme

Belirlenen yöntemlerle veri toplamaya başladıktan sonra bu süreçte, veri toplamanın düzenli ve sistematik olması önemlidir. Örneğin, bir sağlık kampanyası yürütüyorsanız, katılımcıların sağlık durumlarındaki değişimleri düzenli aralıklarla izlemek çıktılar açısından önemli olacaktır. Bu, sağlık kampanyasının etkisini somut olarak ölçmek için gerekli verileri sağlar. Katılımcıların sağlık göstergeleri, kampanya öncesi ve sonrasında düzenli olarak kaydedilmeli ve bu verilerin analizi, projenin etkilerini net bir şekilde ortaya koyacaktır. Ayrıca, kampanyaya katılanların geri bildirimleri ve deneyimleri de toplanmalı, bu sayede kampanyanın algılanan etkileri ve katılımcı memnuniyeti de ölçülebilir. Düzenli veri toplama ve analiz, kampanyanın sürekli iyileştirilmesine ve hedeflerine daha etkin bir şekilde ulaşılmasına olanak tanır.

Bunun yanı sıra, veri toplama aşamasında dikkat edilecek en önemli konulardan birisi veri toplanacak hedef kitlenin doğru belirlenmesidir. Veri toplarken, hayata geçirilen çalışmadan doğrudan etkilenen veya sürecin parçası olan kişiler seçilmelidir.

Veri analizinin doğru sonuç vermesi güvenilir ölçeklerin kullanılmasıdır. Veri toplarken kullanılan ölçeklerin titizlikle seçilmesi gerekir.

Dolayısıyla veri toplama süreci, Sosyal Etki Analizinin en kritik aşamalarından biridir.

  1. Sonuçları Değerlendirme

Sosyal etki analizi sürecinin önemli bir aşaması olan analiz sonuçlarının değerlendirilmesi, projenizin başarı düzeyini net bir şekilde ortaya koyar. Bu aşamada, analiz sonuçlarınızı projenin başlangıçta belirlediğiniz hedefleri ve kriterleriyle detaylı bir şekilde karşılaştırmak önemlidir. Örneğin, eğitimle ilgili bir projede katılımcıların yetkinlik performansındaki değişimler ve farklı yaklaşımları tecrübe etmeleri, projenin eğitimdeki etkisini gösterir. Bu değerlendirme, projenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye, gelecekteki stratejilerin şekillendirilmesine ve sürekli iyileştirme fırsatlarına ışık tutar.

Sonuçların değerlendirilmesi aşamasında doğru hedef kitleye doğru soruların sorulduğuna emin olmak ve değerlendirmenin veri analizi uzmanları tarafından yapıldığına dikkat etmek önemlidir.

Detaylı bir değerlendirme, projenin etkinliğini artırmak ve daha geniş kapsamlı toplumsal etkiler yaratmak için yol gösterici olacaktır.

  1. Raporlama ve Paylaşma

Sosyal etki analizi bağlamında elde ettiğiniz nihai sonuçların raporlanması ve ilgili tüm paydaşlarla paylaşılması büyük önem taşır. Bu raporlama süreci, projenizin şeffaflığını artırmanın yanı sıra, elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve gelecekte benzer projeler için değerli öğrenme noktalarının oluşturulmasını sağlar. Rapor, projenin başarılı yönlerini, karşılaşılan zorlukları ve alınan dersleri detaylı bir şekilde ortaya koyar. Ayrıca, bu raporlar projenizin etkilerini ve elde edilen başarıları dış paydaşlarla, finansörlerle ve ilgili topluluklarla paylaşarak, projenizin toplumsal kabulünü ve etkisini artırmaya yardımcı olur. Etkili bir raporlama, gelecekteki projelerin tasarımı ve uygulanması için kritik içgörüler sağlar ve projenizin sürekli iyileştirilmesine katkıda bulunur.

  1. Eyleme Geçme

Sosyal Etki Analizi sürecinin son ve belki de en önemli adımı, elde edilen analiz sonuçlarına dayanarak projenizde gerekli iyileştirmelerin ve düzeltmelerin yapılmasıdır. Bu süreç, projenin etkisini maksimize etmek ve gelecekteki faaliyetler için gerekli ayarlamaları yapmak adına kritik bir öneme sahiptir. Etki analizi sonuçlarını kullanarak, projenin hangi alanlarda daha başarılı olduğunu ve hangi yönlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz. Bu, projenin sürekli gelişimine olanak tanır ve gelecekteki planlamalarınızı daha etkili bir şekilde şekillendirmenize yardımcı olur. Örneğin, analiz sonuçları projenin belirli bir demografik gruba yeterince ulaşmadığını gösteriyorsa, bu grupla daha etkili iletişim kuracak stratejiler geliştirebilirsiniz.

Etki analizi, sürekli bir öğrenme ve gelişme süreci olarak görülmeli ve yapılan çalışmanın her aşamasında entegre edilmelidir. Bu sürekli iyileştirme yaklaşımı, projenin uzun vadeli başarısını ve toplumsal etkisini artırmak için büyük önem taşır.

 

Başarılı Sosyal Etki Ölçümü Ortaya Koyan Örnekler

  1. UNICEF: Unicef, dünya genelinde çocukların yaşam kalitesini artırmak için çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Unicef, projelerinin sosyal etkisini ölçmek için farklı göstergeler kullanıyor ve bu ölçümleri düzenli olarak raporluyor. Kurum detaylı veri toplama ve izlemek için geniş çaplı veri toplama yöntemleri kullanmaktadır. Bu, saha araştırmaları, hane halkı anketleri ve yerel hükümetlerle iş birliği içinde toplanan verileri içerir. UNICEF, belirli hedeflere ulaşma derecesine göre programlarını değerlendirir. Bu, somut hedefler belirleyerek ve bu hedeflere ulaşıp ulaşmadıklarını analiz ederek yapılır. UNICEF, programlarının uzun vadeli etkilerini ve sürdürülebilirliğini anlamak için düzenli olarak bağımsız etki değerlendirme çalışmaları yapar veya yaptırır. Bu çalışmalar, programların topluluklar üzerindeki gerçek etkisini ortaya çıkarır.
  2. BRAC: BRAC, dünya genelinde yoksullukla mücadele etmek için çalışan bir başka kuruluştur. Kuruluş, sosyal etkisini ölçmek için “Ultra-Poor Graduation” adlı bir yaklaşım kullanır. Bu program, dünyanın en yoksul insanlarına finansal hizmetler ve sosyal destek sağlamayı amaçlar.
  3. World Food Programme: Dünya Gıda Programı (World Food Programme – WFP), Birleşmiş Milletler’in gıda yardımı konusunda çalışan önde gelen örgütüdür. 1961 yılında kurulmuş olan WFP, dünya çapında açlıkla mücadele ederek, gıda güvenliği ve beslenmeyi iyileştirmeyi amaçlar. Özellikle doğal afetler, savaşlar ve diğer acil durumlar sonucu gıda sıkıntısı çeken bölgelere yardım sağlar. WFP’nin ana görevleri arasında gıda yardımının yanı sıra, açlıkla mücadelede sürdürülebilir çözümler geliştirmek, yoksullukla mücadele etmek ve ihtiyaç sahiplerine eğitim vermek yer alır. Ayrıca, acil durumlarda lojistik ve iletişim desteği sağlamasıyla da tanınır. Tıpkı UNICEF gibi veri toplama ve izleme, sonuç tabanlı yaklaşım, etki değerlendirmesi araştırmaları, katılımcı yöntemler, karşılaştırmalı analiz, kapasite geliştirme, eğitim ve teknoloji inovasyon kullanımı açısından etkili bir raporlama ve analiz yöntemi yürüttüklerini söylemek mümkündür.
  4. Derin Yoksulluk Ağı: Derin Yoksulluk Ağı’nın yaptığı çalışmalar, özellikle sosyal etki analizinde kullanılabilecek veri ve örnekler açısından değerli bir kaynaktır. Derin yoksullukla mücadelede bu ağın yaklaşımları, etkinin ölçülmesi ve izlenmesi süreçlerinde dikkate alınabilecek somut örnekler sunar. Ayrıca, bu tür bir analiz, derin yoksullukla mücadelede hangi stratejilerin daha etkili olduğunu belirlemek ve bu alanda yapılan çalışmaların etkisini artırmak için de kullanılabilir. Bu hem yerel hem de ulusal düzeyde politika yapıcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşları için önemli bir araç olabilir.

Sonuç

Sosyal Etki Analizi, kuruluşların ve yapılan sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumsal etkilerini değerlendirmek için kritik bir süreçtir. Bu analiz, sadece mevcut projelerin başarısını değerlendirmekle kalmaz, aynı zamanda gelecekte daha etkili ve sürdürülebilir çalışmalar geliştirmek için yol gösterir. Etki analizinin sonuçları, kuruluşların toplum üzerindeki pozitif etkilerini (güvenilirlik ve görünürlük) artırmalarına ve stratejik kararlarını daha bilinçli bir şekilde almalarına yardımcı olur. Bu süreç, kuruluşların sosyal sorumlulukta kalite ve etkinliğini artırarak hem topluma hem de kendilerine uzun vadeli faydalar sağlar. Dolayısıyla, sosyal etki analizi, sadece bugünün değil, yarının toplumsal sorunlarına yönelik gerçekçi ve kalıcı çözümlerde de önemli bir rol oynar.

 

Yararlanılan Kaynaklar

Ayşe Mütügil Yalçın, Duygu Güner ve Yasemin Kisbu-Sakarya (2016). “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Etki Ölçümleme Algısı ve Pratiği”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 15, Issue 58, ss. 849-865.

ESG Türkiye Danışmanlık, “Sosyal Etki Analizi”, https://www.esgturkey.com/sosyal-etki-analizi/

Etkiyap Blog, https://www.etkiyap.org/kategori/blog/

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), “Tanımlar”, https://sosyaletkianalizi.com/tanimlar/

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), “Sosyal Etki Analizi Rehberi”, https://www.stgm.org.tr/sites/default/files/2022-02/eu-tacso-3_social-impact-analysis-guideline_0_1.pdf

Ayşe Seda Yalçın (2016), “Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Etki Ölçümleme Algısı ve Pratiği”, Electronic Journal of Social Sciences, Vol. 15, Issue 58.

Bikram Kumar Dutta ve Sanhita Bandyopadhyay (2010), “Environmental Impact Assessment and Social

Impact Assessment – Decision Making Tools for Project Appraisal in India”, World Academy of Science, Engineering and Technology, Vol. 39.

Filiz Çelik ve Fatma Aslantaş (2018), “Social Impact Assessment (SIA) Guide for Urban Green Areas, Journal of Current Researches on Social Sciences, Vol. 8, Issue 3.

Henk A. Becker ve Frank Vanclay (2003), The International Handbook of Social Impact Assessment: Conceptual and Methodological Advances, USA: Edward Elgar Publishing

Jennifer Rietbergen-McCracken ve Deepa Narayan-Parker (1998), Participation and Social Assessment: Tools and Techniques, Cilt 1, USA: World Bank Publications

KUSIF (2015), “Sosyal Etki Ölçümlemesi”, https://sosyaletkianalizi.com/wp-content/uploads/2017/11/KUSIF-Sosyal-Etki-Olcumlemesi-Kilavuzu.pdf

Sally Kah ve Temidayo Akenroye, “Evaluation of social impact measurement tools and techniques: a systematic review of the literature”, Social Enterprise Journal, https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/SEJ-05-2020-0027/full/html

Salim Momtaz ve S. M. Zobaidul Kabir (2013), Evaluating Environmental and Social Impact Assessment in Developing Countries, USA: ‎ Elsevier.

Susanne Neubert (2000), Social Impact Analysis of Poverty Alleviation Programmes and Projects: A Contribution to the Debate on the Methodology of Evaluation in Development Co-Operation, USA: Routledge.

Ülker Şener (2011), “Kadın Çalışmalarında Sosyal Etki Analizi”, TEPAV, https://www.tepav.org.tr/kades/folders/SosyalEtkiAnalizi.pdf

William Derman ve Scott Whiteford (2019), Social Impact Analysis and Development Planning in the Third World, USA: Routledge.