Erasmus Gençlik Kalite Standartları

Kaliteli bir proje için proje planlamasını ve uygulamasını bir kalite standardına dayandırmak gerekiyor.

Avrupa Komisyonu da aday ülkeler için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında fonladığı Erasmus+ Programı [1] [2] altındaki gençlik projeleri için Erasmus Gençlik Kalite Standartlarını [3] yayınlandı. Yapılacak olan gençlik faaliyetlerinin Erasmus Gençlik Kalite Standartları Belgesine göre planlanması katılımcıların kaliteli bir deneyim elde etmesi ve kaliteli öğrenme çıktılarının sağlanması açısından faydalı olacaktır.

Erasmus Gençlik Kalite Standartları;

 1. Gençlik alanında politika önceliklerini,
 2. Erasmus programının temel ilkelerini,
 3. Kalite yönetimini,
 4. Kaliteli öğrenme faaliyetlerini
 5. Program hakkında bilgi ve sonuçların paylaşımı aşamalarını kapsamaktadır.

Erasmus Gençlik Kalite Standartları Belgesinde yararlanıcı organizasyonların faaliyetlerinde AB Gençlik Stratejisine [4] ve Avrupa Gençlik Hedeflerine [5] katkıda bulunmaları beklendiği belirtilmektedir. Gençlik alanındaki öncelikli politika konuları bu iki belgede detaylı bir şekilde incelenmiştir ve genel başlıklar olarak aşağıda sıralanmıştır.

 

 

 

11 tane Avrupa Gençlik Hedefi belirlenmiştir.

 1. Avrupa’yı Gençlik ile Bağlamak
 2. Tüm Toplumsal Cinsiyetlerin Eşitliği
 3. Dahil Edici Toplumlar
 4. Bilgi ve Yapıcı Diyalog
 5. Zihinsel Sağlık ve Zindelik
 6. Kırsal Gençliği İleri Taşımak
 7. Herkes için Kaliteli İş
 8. Kaliteli Öğrenme
 9. Herkes için Alan ve Katılım
 10. Sürdürülebilir Yeşil Avrupa
 11. Gençlik Kuruluşları ve Avrupa Programları

Avrupa Gençlik Stratejisinin genel amaçları;

 • Gençlerin kendi yaşamlarının mimarı olmalarını, kişisel gelişimlerini ve özerklik geliştirmeleri için desteklenmelerini, dirençlerini inşa etmelerini ve onları değişen dünya ile baş edebilmeleri için yaşam becerileriyle donatılmalarını sağlamak,
 • Gençleri aktif vatandaş olmaları, Avrupa kimliğinden ve AB değerlerinden ilham alan dayanışma ve pozitif değişimin temsilcileri olmaları için desteklemek ve gerekli kaynaklarla donatmak,
 • Başta istihdam, eğitim, sağlık ve sosyal içerme olmak üzere tüm sektörlerde gençler üzerindeki etkilerine ilişkin politika kararlarını iyileştirmek,
 • Genç yoksulluğunun ve her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve gençlerin sosyal içermesini teşvik etmektir.

Bu şekilde organizasyonlar gençlik alanındaki öncelikli politika alanlarına göre faaliyetlerini şekillendirebilirler.


Erasmus Programının temel ilkeleri ise;

 • Dahil etme ve çeşitlilik,
 • Çevresel sürdürülebilirlik ve sorumluluk,
 • Sanal işbirliği, sanal hareketlilik ve karma hareketlilik,
 • Erasmus organizasyonları ağına aktif katılımdır.

Organizasyonlar faaliyetlerinde farklı arka planlardan gelen ve çeşitli yetkinliklere sahip olan katılımcılara yer vermeli ve imkanı kısıtlı katılımcıları dahil etmelidir. Faaliyetler sırasında katılımcılar çevresel olarak sürdürülebilir ve sorumluluk sahibi davranışlara yönlendirerek çevre bilinci farkındalığı yaratılmalıdır. Örneğin bir proje uyguluyorsanız sürekli plastik veya karton bardak kullanımı yerine katılımcıların kendi bardaklarını getirmelerini isteyebilirsiniz. Organizasyonlar bir yandan katılımcılarını Erasmus projelerine katılmaya teşvik ederken diğer yandan kendi bilgi ve tecrübelerini diğer organizasyonlarla paylaşarak interaktif bir öğrenme deneyiminin bir parçası olmalı ve Erasmus projelerini uygulayan organizasyonlarla aktif bir etkileşim içinde bulunmalılar.

Belgede projelerdeki Kalite Yönetimi;

 • Sorumluluk,
 • Şeffaflık,
 • Ortaklıklar,
 • Katılımcıların katkıları,
 • İzleme ve değerlendirme,
 • Kapasite geliştirme ve faaliyet çıktılarını entegre etme,
 • Katılımcıların geribildirimlerini alma ve kullanma başlıkları altında gözetilmektedir.

Yararlanıcı organizasyonlar, katılan diğer organizasyon veya bireylere bakılmaksızın uygulanan faaliyetlerinin kalitesi ve çıktılarından sorumludur. Erasmus faaliyetlerinin uygulanması sırasında uygulanan faaliyetlerin çıktılarını direk olarak etkileyecek; örneğin finansal yönetim, Ulusal Ajans ile iletişim, raporlama, uygulanan faaliyetlerin içeriği, çıktısı ve kalitesi gibi kilit kararları almakta sorumludurlar. Organizasyonlar planlama, uygulama, harcama gibi konuların hepsinde şeffaf olmalı ve gerektiğinde Ulusal Ajans’ın incelemesi için hazır olmalıdır. Yani ortaklarınızla yaptığınız iş bölümü, görev paylaşımı yazıya dökülmeli ve karşılıklı olarak anlaşılmalı ve yaptığınız harcama kalemleri faturaları ile birlikte kayıt altında tutulmalıdır. Her ne kadar tüm sorumluluk yararlanıcı organizasyonda olsa da faaliyetin planlaması, tasarlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirmesine ortaklar da dahil edilmeli, görev ve sorumluluklar net bir şekilde paylaşılarak üzerinde anlaşılmalıdır. Faaliyetlerin izleme ve değerlendirme süreçleri gelecekteki faaliyetlerin daha iyi uygulanması için dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır. Uygulanan faaliyetlerin çıktıları organizasyonun ve çalışanların kapasitelerini artırmak ve güçlendirmek için kullanılmalıdır. Yararlanıcı organizasyonlar gelecekteki projelerini geliştirebilmek için Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan standart katılımcı raporunu katılımcılardan doldurmasını istemelidir.

Kaliteli öğrenme faaliyetleri ise katılımcıların faaliyet öncesinde, sırasında ve sonrasın ihtiyacı olabilecek şeyler göz önüne alınarak, her aşamada desteklenerek ve katılımları sağlanarak elde edilebilir.

Yani yararlanıcı organizasyonlar seyahat, konaklama, sağlık sigortası, vize başvuruları gibi konuların en iyi şekilde organize edildiğinden, bu konularda katılımcıları bilgilendirdiğinden ve çıkabilecek bir aksaklıkta hızlı bir şekilde çözüm getirebileceğinden emin olmalıdır. Tüm faaliyetler katılımcıların sağlık ve güvenliği gözetilerek planlamalı ve uygulanmalıdır. Örneğin katılımcının refakatçiye ihtiyacı varsa bu karşılanmalı, ihtiyaç varsa ebeveyn izni alınmalı, özel bir ihtiyacı veya sağlık durumu varsa bu dikkate alınarak hazırlıklar yapılmalıdır. Katılımcılar şeffaf, adil ve kapsayıcı bir seçim sürecinden geçmelidir. Katılımcılar proje hazırlık sürecinde yeterince bilgilendirilmeli ve onları nelerin beklediğini bilmelidir. Katılımcıları izleme ve destekleme faaliyet süreci boyunca sağlanmalıdır. Bunlar proje bilgi paketi, proje öncesi çevrimiçi toplantılar, aktif kullanılan uygulamalar aracılığı ile yapılabilir. Her katılımcı eşit bir şekilde desteklenirken, imkanı kısıtlı katılımcıların da faaliyetlere adil bir şekilde katılımı için gerekli destek sunulmalıdır. Katılımcılar faaliyetin tüm aşamalarına dahil edilmeli, alınacak kararlarda söz sahibi olmalı, bunun için de gerekli şekilde desteklenmelidir.

Proje tasarlanırken katılımcı bir yaklaşım izlenmeli ve katılımcılar olabildiği kadar dahil edilmelidir. Bunu yapabilmek için de katılımcıların etkileşebileceği, fikirleri paylaşabileceği, pasif dinlemeden kaçınılabilecek ve onlara kendi bilgi ve yetenekleri ile katkı sağlamalarına izin verecek bir alan yaratacak katılımcı metotlar izlenebilir. Katılımcılara ihtiyaçlarına göre dil desteği sağlanabilir. Katılımcı grup için beklenen öğrenme çıktıları faaliyet öncesinde açık bir şekilde belirlenmeli ve faaliyet boyunca izlenmelidir. Katılımcıların öğrenme süreçleri izlenmeli ve katılımcıları bu konuda yeterli destek sağlanmalıdır. Bu, faaliyet öncesinde katılımcı formlarında katılımcılara beklentilerini sorarak, uygulama başında projeden ne öğrenmeyi beklediklerini ve projenin amaçlarını açık ve net bir şekilde ortaya koyarak, her gün katılımcılarla gün sonu değerlendirmesi yapılarak ve katılımcıların geri bildirimleri alınarak gerçekleştirilebilir. Uygulanan faaliyette katılımcıların kazandığı yaygın öğrenme çıktılarının tanımlanması ve tanınması özellikle Youthpass [6] gibi AB düzeyindeki tanıma araçları aracılığıyla belirlenmeli ve belgelendirilmelidir.

Youthpass ise Avrupa Komisyonu stratejisinin bir parçası olarak yaygın öğrenme çıktılarının tanınması ve onaylanmasına yönelik bir araçtır. Her proje sonunda anahtar yetkinlikler katılımcının kendisi tarafından doldurulmalı ve her katılımcıya youthpass verilmelidir. Bununla birlikte istendiği takdirde katılımcılar yine AB düzeyinde tanınan ve desteklenen Europass CV de oluşturabilir. [7]


Program hakkında bilgi ve sonuçlar organizasyonun kendi içinde, diğer organizasyonlarla ve toplumla paylaşılmalı ve Avrupa Birliği fonlarından yararlanıldığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Proje sonrasında yararlanıcı ve paydaş organizasyonlar proje çıktı kendi içlerinde paylaşmalı ve katılımcıların hareketlilik deneyimlerini akranlarıyla ve diğer insanları paylaşması konusunda desteklemeliler. Buna ek olarak projenin Avrupa Birliği tarafından fonlandığına dair katılımcılar bilgilendirilmeli ve yaygınlaştırma sürecinde bu bilgi eklenmelidir. Örneğin kullandığınız görsellerde Avrupa Birliği görünürlük kurallarına göre logoları, logo boyutlarını, sorumluluk reddini uygun bir şekilde kullanmalısınız.


Bonus: İyi Uygulama Örneği

Entrepreneurship vs Orphans 2.0: Youth Drama Erasmus+ Gençlik Değişimi Projesi

Projeye ait blog yazısı için tıklayınız.


Yazan: Yağmur Ş. Bayındır, SSKD Başkan Yrd.


Kaynaklar:

[1] Erasmus+ Programı: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en

[2] Erasmus+Program Rehberi: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en

[3] Erasmus Gençlik Kalite Standartları: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/default/files/eac-a03-2020-erasmus-youth-quality-standards_en.pdf

[4] AB Gençlik Stratejisi: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C:2018:456:FULL

[5] Avrupa Gençlik Hedefleri: https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en

[6] Youthpass: https://www.youthpass.eu/en/

[7] Europass: https://europa.eu/europass/en