Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası

Avrupa Dayanışma Programı Kalite Sertifikası

Çeviri: Yağmur Ş. Bayındır

Kalite kavramının kullanıldığı bir diğer alan ise Avrupa Dayanışma Programı. Bu yazımızda 2021-2027 dönemi için Avrupa Dayanışma Programı kapsamında faaliyet göstermek isteyen kuruluşlar için hazırlanan rehberde Kalite Sertifikası bölümünü Türkçe olarak aşağıda bulabilirsiniz.

Dayanışma Faaliyetlerinde Gönüllülük için Kalite Sertifikası

Kalite Sertifikası Nedir?

Kalite Sertifikası, bir kuruluşun Avrupa Dayanışma Birliği’nin ilkeleri, hedefleri ve kalite standartlarına uygun olarak yüksek kaliteli dayanışma faaliyetleri yürütmeye muktedir ve istekli olduğunu belgeleyen bir süreçtir. Gönüllülük faaliyetlerine katılım için Kalite Sertifikası almak ön koşuldur.

Kalite Sertifikasının Farklı Türleri Nelerdir?

Kuruluşun süreçte oynamak istediği role/rollere bağlı olarak iki ana Kalite Sertifikası türü vardır:

 • Ev sahibi rolü- Dayanışma Programın katılımcısına ev sahipliği yapmakla ilgili gencin etkinliklerine ilişkin bir programın geliştirilmesi ve tüm aşamalarda uygun şekilde katılımcıya rehberlik ve destek sağlanması dahil olmak üzere tüm faaliyetleri kapsar,
 • Destek rolü- katılımcıların ayrılmadan önce desteklenmesini, hazırlanmasını ve/veya eğitim verilmesini içerir, kendileri ve ev sahibi kuruluşlar arasında arabuluculuk yapmak ve/veya faaliyetlerinden döndüklerinde katılımcılara destek sağlamak

Kalite Sertifikası alan tüm kuruluşlar, fırsatlarını Avrupa Dayanışma Programı Portalı’nda yayınlayabilecek ve ayrıca gençlere fırsatlar geliştirme ve sağlama konusunda diğer kuruluşlara katılabilecektir.

Bu rollere ek olarak, hibe başvurusunda bulunmak, Gönüllülük Projeleri kapsamında gönüllülük faaliyetlerini yönetmek ve koordine etmek isteyen kuruluşların, lider kuruluş için bir Kalite Sertifikası almaları gerekecektir. Lider kuruluş için Kalite Sertifikası olmayan kuruluşlar, projelerde ortak olarak hareket edebilir. Lider kuruluşlar hakkında daha fazla bilgi bu Rehberin ilgili bölümünde mevcuttur.

Nasıl Çalışır?

Kalite Sertifikası alma şartları, talep edilen Kalite Sertifikası türüne göre değişiklik göstermektedir.

Kalite Sertifikası, Ulusal Ajanslar tarafından yürütülen ve Kalite Sertifikası başvurusu, değerlendirme ve ödül olmak üzere üç ana aşamadan oluşan adil ve şeffaf bir seçim sürecinin ardından verilir.

Kalite Sertifikası başvuruları, programlama dönemi boyunca sürekli olarak (yani herhangi bir zamanda) sunulabilir. Kuruluşlar, rollerden biri veya her ikisi için, oynamak istedikleri Kalite Sertifikası rolleriyle ilgili bölümleri doldurarak başvuru formları sunacaktır.

Başvurular, uygunluk kriterlerine, ödül kriterlerine ve ayrıca hariç tutma kriterlerine göre değerlendirilecektir (bu son kriter hakkında daha fazla bilgi için bu Kılavuzun E Bölümüne bakınız).

Kalite Sertifikası, gerekliliklerle sürekli uyumluluğa tabi olarak, programlama döneminin tamamı boyunca verilir. Kalite Sertifikası, kuruluşun ortak olarak dahil olduğu ve mevcut programlama döneminin hibesi ile uygulanan son faaliyetin sonuna kadar geçerli kalır. Ulusal Ajanslar uyumu izler ve periyodik yeniden değerlendirmeler yapabilir.

Ortak bulmayı kolaylaştırmak için, Kalite Sertifikası sahibi tüm kuruluşların profilleri, Kalite Sertifikası kuruluşlarından oluşan bir veri tabanında[1] yayınlanır.

Kalite Sertifikası verildikten sonra, kuruluşların, katılımcı aradıkları etkinliklerin reklamını yapmaya davet edildikleri Avrupa Dayanışma Programı Portalı’na erişimleri olur. Kuruluşlar, potansiyel katılımcıları aramak için Avrupa Dayanışma Programı Portalı veri tabanını kullanmak zorundadır. Veri tabanındaki bilgiler, Kalite Sertifikası başvuru formunda formüle edildiği şekilde yayınlanır.

Önceden Tanımlanan Aktiviteler ve Lokasyonlar

Ev sahibi rolüyle Kalite Sertifikası için başvuran bir kuruluş, önceden tanımlanmış faaliyetleri, yani gönüllülerin dahil olduğu standart faaliyetleri, kuruluşta gerçekleştirecekleri bir dizi görevle beyan etmelidir.

Ev sahibi rolü için başvuran kuruluşlar, Kalite Sertifikası başvurusu sırasında da konum bildirebilir. Konum, faaliyetlerin belirli sayıda gönüllü için düzenlendiği yerdir. Tüzel kişiliğe sahip olmak için yer şartı aranmaz. Varsayılan olarak, ev sahibi kuruluşun ana adresi ilk konum olarak kabul edilir, ancak kuruluşlar gönüllüleri birden fazla yerde beyan edebilir ve ağırlayabilir. Kuruluşlar, gönüllü sayısı bakımından barındırma kapasitesini aşmamak kaydıyla, farklı lokasyonlarda ağırlanan gönüllüler için etkinlik düzenleyebilir. Lokasyonların gönüllülük faaliyetlerini barındırmaya uygunluğu Kalite Sertifikası uygulamasında gösterilmelidir. Ödül veren kuruluşlar, ilan edilen tüm yerleri ödül kriterlerine göre değerlendirecektir. Tüm konumlar, kuruluşun bulunduğu aynı ülkede olmalıdır.

Gönüllülerin yapacakları görevler açısından önceden tanımlanmış faaliyetler her lokasyon için de tanımlanmalıdır.

İlkeler ve Kalite Standartları Nelerdir?

Avrupa Dayanışma Programı, Kalite Sertifikası süreci aracılığıyla yüksek kaliteli gönüllülük faaliyetlerini garanti eder. Faaliyetler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, temel ilke ve standartlar üzerinde ortak bir anlayışa dayanmaktadır:

 • Fırsat eşitliği ve ayrımcılık yapmama. Gönüllüler, cinsiyetleri, etnik kökenleri, dinleri, cinsel yönelimleri, siyasi görüşleri veya engellilikleri ne olursa olsun, adil, şeffaf ve objektif bir şekilde seçilecektir. Daha önce herhangi bir nitelik, eğitim düzeyi, özel deneyim veya dil bilgisi gerekmemelidir. Faaliyetin görevlerinin doğası veya proje bağlamı tarafından gerekçelendirildiği takdirde, gönüllünün daha spesifik bir profili oluşturulabilir. Katılımı teşvik etmek için seyahat masraflarına olası katkılar haricinde (eğer hibe bu masrafları tam olarak karşılamıyorsa), gönüllü faaliyetlere katılımın gönüllü için ücretsiz olmalıdır, Faaliyetler, BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 9. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olmalıdır.
 • İş ikamesinden kaçınma. Gönüllülük faaliyetleri, potansiyel veya mevcut ücretli istihdam üzerinde herhangi bir olumsuz etkiden kaçınmak için stajyerlik veya işlerin yerini almamalıdır. Gönüllülerin katılımı, ücretli personelin çalışmalarını tamamlamalıdır. Ücretli personelin yerine geçmemeli veya ücretlerini ve hizmet koşullarını azaltmamalıdırlar.
 • Zararlı faaliyetlerden kaçınma. Katılımcıların, katılımcı kuruluşların ve hedef grupların güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır. Bu tür güvenlik ve emniyet, ilgili ulusal yasalara uygun olarak hassas gruplarla çalışan katılımcılar için uygun izin gerekliliklerini içermelidir. Gönüllülük faaliyetleri, çevresel krizler, çatışmalar veya pandemiler gibi öngörülemeyen durumların etkileri dikkate alınarak uygulanmalıdır. Faaliyetler, Çocuk Haklarının Geliştirilmesi ve Korunmasına İlişkin AB Kılavuzlarında belirtilen ilkelere uygun olmalıdır.[2]
 • Yüksek kaliteli, kolay erişilebilir ve kapsayıcı faaliyetlerin sağlanması. Gönüllülük görevleri, katılımcıların kişisel, sosyal ve sivil gelişim için beceri ve yeterlilikler geliştirmelerini sağlamalıdır. Kuruluşlar, gönüllülerin faaliyetlerini yerel bağlam içine yerleştirmeli ve gönüllülerin yerel topluluk ve sivil toplumla etkileşimini kolaylaştırmalıdır. Avrupa Dayanışma Programı gönüllülüğünün değeri ve faydaları, öğrenme çıktılarının doğrulanması yoluyla gönüllüler için tanınmalıdır.
 • Yeterli eğitim ve gönüllülük düzenlemeleri. Katılımcılar için güvenli ve insana yakışır yaşam ve gönüllülük koşulları sağlanmalıdır. Gençler ve kuruluşlar, her iki tarafın hak ve sorumluluklarını ortaya koyacak ve iyi tanımlanmış bir dizi gönüllülük görevlerini içerecek bir gönüllülük anlaşması imzalamalıdır.
 • “Kar yok”. Mali Yönetmelik uyarınca, yararlanıcılar, verilen hibeler tarafından finanse edilen faaliyetlerden herhangi bir kâr elde etmemelidir (daha fazla ayrıntı için Program Kılavuzunun E bölümüne bakın). Ayrıca kuruluşlar, katılımcıların bu tür dayanışma faaliyetlerine katılımlarından kaynaklanan harcamalarını karşılamalı ancak onlara maaş veya ekonomik bir fayda sağlamamalıdır.

Gönüllülük faaliyetlerini uygulayan kuruluşlar, yukarıda belirtilen ilkelere uymanın yanı sıra aşağıdaki görev ve sorumlulukları da yerine getirmelidir.

Kalite Sertifikası başvurusunda bulunurken, kuruluşlar başvurdukları rolle alakalı görev ve sorumlulukları yerine getirme kapasitelerini gösterebilmelidir.

Kalite Sertifikasına Sahip Kuruluşların Görev ve Sorumlulukları

 

 

 

 

 

Yönetim (Lider Kuruluş)

* Diğer tüm katılımcı kuruluşlarla iş birliği içinde projenin etkin koordinasyonunu sağlamak;

*  Projede yer alan tüm kuruluşların gönüllülük ilkelerine ve kalite standartlarına uymasını sağlamak;

*  Hibe taleplerini iletmek ve projenin tamamı için Ulusal Ajansa karşı mali ve idari sorumluluğu üstlenmek;

*  İlgili diğer kuruluş (lar)ın idari görevlerinin tamamını veya bir kısmını yerine getirmek;

*  Hibeyi tüm kuruluşlar arasında dağıtın;

*  Program prosedürlerine uygun olarak izleme, raporlama ve değerlendirme yapmak

*  Yaygınlaştırma ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyetten Önce (Destek rolü)

* Avrupa Dayanışma Programı Portalı’nda kayıtlı adayları seçin ve eşleştirin veya kayıtlı adayları uygun fırsatları bulmaları için desteklemek (bu görev ev sahibi kuruluş tarafından da üstlenilebilir);

*  Gönüllünün bir öğrenme ve eğitim bileşeni içeren bir gönüllülük sözleşmesi imzalamasını sağlamak;

*  Gönüllüyü, Avrupa Dayanışma Programı Portalı aracılığıyla sunulan genel çevrimiçi eğitime kaydolmaya ve katılmaya teşvik etmek;

*  Gönüllünün dil hazırlığı yaparken destek almasını sağlamak (varsa, Komisyon tarafından sağlanan çevrimiçi dil kursunun yürütülmesini ve değerlendirmesini desteklemek);

*  Gönüllüye yola çıkmadan önce, bireysel ihtiyaçlara göre ve Eğitim ve Değerlendirme Döngüsü doğrultusunda yeterli hazırlığı sağlamak (belirli durumlarda bu görev ev sahibi kuruluş tarafından da üstlenilebilir);

*  Ulusal Ajans veya SALTO tarafından organize edilmişse, gönüllünün ayrılış öncesi eğitim oturumuna katılımını sağlamak;

*  Gönüllünün Avrupa Sağlık Sigortası Kartına sahip olduğundan ve Program tarafından öngörülen zorunlu Sigorta planı kapsamında olduğundan emin olmak;

*  Gönüllünün Avrupa Dayanışma Programı Bilgi Kitini almasını sağlamak;

*  Faaliyet boyunca gönüllü ve ev sahibi kuruluşla iletişimde kalmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet süresince (Ev Sahibi rolü)

Öğrenme, mentorluk ve destek

*  Gönüllünün tam Eğitim ve Değerlendirme Döngüsüne (varsa) katıldığından emin olmak;

*  Gönüllünün Avrupa Sağlık Sigortası Kartını doğru bir şekilde kullandığından ve sigorta planını sadece koşullar gerektirdiğinde (geçerliyse) kullandığından emin olmak;

*  Gönüllüye, bazı fikirlerinin, yaratıcılığının ve deneyiminin bütünleştirilmesine izin vererek, iyi tanımlanmış bir dizi görevi yerine getirme fırsatı sunmak;

*  Gönüllü için ve gönüllüyle birlikte net öğrenme fırsatları belirlemek;

*  Gönüllüye görevle ilgili destek, denetim ve rehberlik sağlamak;

*  AB doğrulama araçları aracılığıyla gönüllülere öğrenme sürecini yansıtmaları ve öğrenme çıktılarını belirlemeleri ve belgelemeleri için destek sağlamak, özellikle Youthpass veya Europass veya ulusal araçlarla (bu görev aynı zamanda destek kuruluşu tarafından da üstlenilebilir);

* Gerekirse dil kursları alan gönüllüleri desteklemek;

*  Gönüllülere şunları sağlamaktan sorumlu olan bir danışman belirleme:

–        öğrenme üzerinde kendi kendine düşünmeyi gerçekleştirmek için destek

–        kişisel destek

*  Mümkün olduğunca diğer Avrupa Dayanışma Programı katılımcıları ile teması teşvik etmek;

*  Yerel toplulukla bütünleşme, diğer insanlarla tanışma vb. için fırsatlar sağlamak.

Yaşam ve çalışma koşulları

 * Tatil dönemi de dahil olmak üzere gönüllüye uygun konaklama ve sağlıklı yemekler (veya yemek yardımı) sağlamak;

*  Gönüllü için yerel ulaşım araçlarının mevcut olduğundan emin olmak;

*  Gönüllüye gerekli ödeneği haftalık veya aylık olarak sağlamak.

 

 

 

Faaliyetten sonra (Destek rolü)

*  Gönüllünün topluluğuna yeniden entegrasyonu için destek sağlamak;

*  Gönüllüye deneyimlerini ve öğrenme çıktılarını paylaşma fırsatı sağlama;

*  Gönüllünün sonuçların yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına katılımını teşvik etmek;

*  Daha fazla eğitim, öğretim veya istihdam fırsatlarıyla ilgili rehberlik sağlamak;

*  Gönüllünün yıllık Avrupa Dayanışma Programı etkinliğine katılımını sağlamak

Lider Kuruluşlar için Kalite Sertifikası Nedir?

Lider kuruluşlar için Kalite Sertifikası almak, gönüllülük projelerini uygulamak için fon başvurusunda bulunmanın ön koşuludur. Böyle bir Kalite Sertifikası türü için başarılı başvuru sahipleri, Kılavuzun ilgili bölümünde açıklandığı gibi, fon bulunabilirliği ve performans değerlendirmelerine tabi olarak, gönüllülük projeleri için finansmana basitleştirilmiş erişim kazanacaktır.

Öncü rolü talep edenlerin, uzun vadeli amaç ve hedeflerini, beklenen faydaları ve proje yönetimine yaklaşımlarını başvuru formunda belirtmeleri istenecektir. Gerçekçi bir planlama sağlamak için, başvuru kapsamında sunulan faaliyet planı üç ila yedi yıllık bir süreyi kapsayabilir ve periyodik olarak güncellenecektir.

Lider kuruluşlar için Kalite Sertifikası başvuruları seçim kriterlerine göre değerlendirilecektir. Başvuru formundaki ilgili bölüm, ek bir dizi ödül kriterine göre de değerlendirilecektir.

Lider kuruluşlar için Kalite Sertifikasının verilmesi, başvuru sahibinin planlandığı gibi yüksek kaliteli dayanışma faaliyetlerini koordine etmek ve uygulamak için uygun ve etkili süreçlere ve önlemlere sahip olduğunu teyit eder. Daha önce Avrupa Dayanışma Programı veya Erasmus+ (2014-2020) deneyimi katılım için bir gereklilik değildir.

Lider kuruluşlar için bir Kalite Sertifikası ödülü, ev sahibi ve/veya destek rolü (ortak kuruluşlar) için Kalite Sertifikası başvurusunda başarılı olmalarına bağlıdır.

Kalite Sertifikası sahibi kuruluşlar, programlama dönemi boyunca herhangi bir zamanda lider kuruluşlar için Kalite Sertifikası başvurusunda bulunma olanağına sahip olacaktır.

 Kalite Sertifikasını Değerlendirmek için Kullanılan Kriterler Nelerdir?

Kalite Sertifikası için Uygunluk Kriterleri

 

 

 

 

Uygun Kuruluşlar

Kalite Sertifikası- kâr amacı güden veya gütmeyen, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası, yasal olarak bir AB Üye Devletinde, Programla ilişkili üçüncü bir ülkede veya Programla ilişkili olmayan üçüncü bir ülkede kurulmuş herhangi bir kamu veya özel kuruluş.[3]

Lider kuruluşlar için Kalite Sertifikası -kar amacı güden veya gütmeyen, yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası bir AB Üye Devletinde veya Programla ilişkili üçüncü bir ülkede yasal olarak kurulmuş en az bir yıllık herhangi bir kamu veya özel kuruluş.[4]

Bir Kalite Sertifikası uygulaması, bölümleri ve/veya şubeleri ile bir kuruluşun bütününe atıfta bulunmalıdır[5]. Gençlik grupları uygun değildir.

 

 

 

Süre

Her türlü Kalite Sertifikası, Ulusal Ajans tarafından gerçekleştirilebilecek periyodik yeniden değerlendirmelere tabi olmak üzere, tüm programlama dönemi (2021-2027) boyunca geçerlidir.

2021-2027 programlama döneminin sona ermesinden sonra, Kalite Sertifikası kuruluşun dahil olduğu son faaliyetin sonuna kadar geçerliliğini korur. Lider kuruluşlar için Kalite Sertifikası, yararlanıcı kuruluş tarafından imzalanan son hibe sözleşmesinin sonuna kadar geçerlidir.

Ne zaman başvurulur?

Başvurular sürekli olarak yapılabilir. Lider kuruluşlar için Kalite Sertifikası, hibe başvurularının son teslim tarihleri ​​dikkate alınarak sunulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

Nereye başvurulur?

Bir AB Üye Devletinde veya Programla ilişkili üçüncü bir ülkede kurulmuş kuruluşlar için başvuru sahibi kuruluşun kurulduğu ülkenin Ulusal Ajansına[6].

Bir AB Üye Devletinde kurulu olmayan uluslararası kuruluşlar veya Programla ilişkili üçüncü bir ülke herhangi bir Ulusal Ajansa başvurabilir.

Programla ilişkili olmayan üçüncü bir ülkede kurulmuş kuruluşlar için ilgili SALTO’ya:

*  Batı Balkan ülkelerinde yerleşik kuruluşlar için SALTO Güney Doğu Avrupa;

*  Doğu Ortaklığı ülkelerinde kurulmuş kuruluşlar için, uluslararası hukuk tarafından tanınan Rusya toprakları ve Norveç için SALTO Doğu Avrupa ve Kafkasya

*  Güney Akdeniz’de kurulan kuruluşlar için SALTO EuroMed

Diğer

Yasal temsilci tarafından imzalanmış bir onur beyanı, mevcut şablon kullanılarak başvuru formuna eklenmelidir.

 

Seçim Kriterleri [Yalnızca Lider Kuruluşların Kalite Sertifikası için]

Operasyonel Kapasite

Lider kuruluş, önerilen faaliyet planını yürütmek için yeterli profesyonel ve operasyonel kapasiteye sahip olmalıdır.

Operasyonel kapasite, başvuruya (başvuru sahibinin Erasmus+ programına ve/veya Avrupa Dayanışma Programı’na geçmişteki katılımı hakkında bilgiler dahil) ve Organizasyon Kayıt Sisteminde sunulan belgelere dayalı olarak doğrulanacaktır. Başvuru formunda istenen bilgileri eksiksiz doldurmayan adaylar diskalifiye edilebilir. Ulusal Ajans, başvuruda yer alan bilgileri doğrulamak için ek destekleyici belgeler isteme hakkını saklı tutar.

Finansal Kapasite

Lider rolü için başvuran kuruluşlar, önerilen faaliyet planının uygulanması sırasında düzenli faaliyetlerini sürdürmek için istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip olmalıdır. Ancak, Kalite Sertifikası seçim prosedürünün bir parçası olarak mali kapasite kontrol edilmeyecektir. Kalite Sertifikalı kuruluşlar hibe başvurusu yaptığında kontrol edilecektir. Lütfen Kılavuzun E Bölümünde daha fazla bilgiye bakın.

Ödül Kriteri

Kalite Sertifikasının verilmesi, kuruluşun ilgili görev ve sorumlulukları yerine getirme ve yukarıda belirtilen ilkelere uyma kapasitesinin olumlu değerlendirmesine tabidir. Başvuruları değerlendirmek için aşağıdaki ödül kriterleri kullanılacaktır. Bazı kriterler başvurulan role özeldir.

İlgililik

Kuruluşun ne ölçüde:

* Avrupa Dayanışma Programı’na katılım nedenleri ikna edici ve açık bir şekilde açıklanıyor;

*  amaçları ve düzenli faaliyetleri, Avrupa Dayanışma Programı’nın amaçlarıyla ilgili konuları ele aldığı ve güçlü bir dayanışma boyutuna sahip olduğu.

Önlemlerin kalitesi

Kuruluşun aşağıdakiler yoluyla program kalite standartlarına ne ölçüde saygı duyduğu:

* şeffaf ve adil bir süreç yoluyla katılımcıları seçme ve/veya faaliyetlere dahil etmesi;

* yeterli pratik ve lojistik düzenlemelerin sağlanması;

* uygun şekilde, etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında katılımcılara yeterli desteğin sağlanması;

* Katılımcıların ilgili izin gereksinimlerini karşılamasını ve özellikle hassas gruplarla çalışan katılımcılar için geçerli ulusal yasalara uygun olarak özel hazırlıklardan geçmelerini sağlaması;

* katılımcılar için yeterli kişisel desteğin sağlanması;

* katılımcılar için sağlam bir öğrenme bileşeni ve öğrenme çıktılarının tanınması ve onaylanması;

*  zararlı faaliyetlerden kaçınma ilkesi doğrultusunda katılımcıların ve hedef grupların güvenliğini ve korunmasını garanti etmesi,

§  iş ikamesinden, rutin görevlerden ve öğrenme etkisi düşük görevlerden kaçınması;

* karşılanmayan toplumsal ihtiyaçlara cevap veren ve katılımcılara, topluluklara ve hedef gruplara fayda sağlayan yüksek kaliteli standart faaliyetler tasarlaması ve uygulaması;

*  imkanları kısıtlı gençlere ulaşması, onları desteklemek ve dahil etmesi.

Organizasyonel Kapasite

Kuruluşun:

*  Avrupa Dayanışma Programı faaliyetlerini geçerli kalite standartlarına uygun olarak yönetmek için uygun kaynakları tahsis etme yeteneğini ve taahhüdünü kanıtlaması;

* organizasyonel değişiklikler durumunda faaliyetlerin sürekliliğini sağlamak için uygun adımlar önermesi,

*  ortakları belirleme ve onlarla birlikte çalışma konusunda iyi bir yaklaşım sergilemesi.

Lider Kuruluşlar için Ek Ödül Kriterleri

Teklifler en az 60 puan almalıdır. Ayrıca, aşağıda belirtilen ödül kriterleri kategorilerinin her birinde maksimum puanların en az yarısını almaları gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stratejik Yaklaşım

(maksimum 50 puan)

*  Başvuru sahibinin, net kilometre taşları ve uyum önlemleri ile iyi tanımlanmış hedeflere ulaşmak için ikna edici uzun vadeli bir çerçeve formüle etmesi;

*  belirtilen hedefler Avrupa Dayanışma Programı’nın hedefleriyle alakalı olarak önemli toplumsal ihtiyaçları ele alması;

* planlanan faaliyetlerin belirlenen ihtiyaç ve hedeflere işaret etmeye uygun olması;

*  önerilen hedeflerin gerçekçi ve hedeflere ve kapasiteye göre yeterince iddialı olması;

*  planlanan faaliyetlerin katılımcılara, katılımcı kuruluşlara ve hedef gruplara açık faydalar sağlaması ve daha geniş bir potansiyel etkiye sahip olması (örneğin yerel, bölgesel, ulusal ve ulusötesi düzeyde);

*  planlanan faaliyetlerin ve hedeflerin Avrupa’nın katma değerini göstermesi;

*  Başvuru sahibinin çevresel sürdürülebilirliği ve sorumluluğu teşvik etmeyi amaçlaması ve faaliyetlere sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamaları dahil etmeyi planlaması

* Başvuru sahibinin, faaliyetleri tamamlamak ve geliştirmek için dijital araç ve yöntemlerden yararlanmayı planlaması.

 

 

 

Proje Yönetimi ve koordinasyon 

(maksimum 50 puan)

* Kuruluşun, ortaklarla uygun iletişim ve koordinasyon önlemleri dahil olmak üzere kaliteli proje yönetimini ne ölçüde sağladığı;

*  Faaliyetlerin sonuçlarının katılımcı kuruluşlar içinde ve dışında yaygınlaştırılmasına yönelik ölçülerin ne ölçüde uygun ve yüksek kalitede olduğu;

*  Faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için alınan önlemlerin ne ölçüde uygun ve yüksek kalitede olduğu.

İzleme, Raporlama ve Kalite Güvencesi Önlemleri Nelerdir?

İzleme ve Raporlama

Kalite Sertifikası periyodik olarak yeniden değerlendirilecektir. Ulusal Ajans, kuruluşların ilerlemesini ve performansını izlemek, üzerinde anlaşmaya varılan kalite standartlarına saygıyı değerlendirmek ve destek sağlamak için izleme ziyaretleri, resmi kontroller veya diğer faaliyetler düzenleyebilir.

Resmi kontroller, masa başı kontrolleri veya kuruluşa ve faaliyetlerin yapıldığı veya gerçekleştiği diğer tesislere ziyaretler şeklinde olabilir. Ulusal Ajans, orada gerçekleşen faaliyetleri kontrol etmek ve izlemek için diğer ülkelerdeki Ulusal Ajanslardan veya dış uzmanlardan yardım talep edebilir.

Kalite Sertifikası sahibi kuruluşlar, kuruluşlarında Kalite Etiketlerine yansıtılması gereken değişiklikleri Ulusal Ajans’a bildirmelidir.

Lider Kuruluşlar İçin Kalite Sertifikası İçin Özel Düzenlemeler

Lider kuruluş için Kalite Sertifikalarının geçerliliği sırasında en az bir kez, kuruluşlardan aşağıdakileri yapmaları istenecektir:

 • Hedeflerine ulaşma yolunda nasıl ilerlediklerini rapor etmek;
 • Kalite standartlarına uyulmasını nasıl sağladıklarına dair rapor;
 • Faaliyet planlarını güncellemeleri.

Ulusal Ajans, yukarıda sıralanan farklı unsurlarla ilgili olarak aynı anda veya ayrı ayrı ilerleme raporu talep etmeye karar verebilir.

Ulusal Ajans, hedeflere ve kalite standartlarına ilişkin raporlama gerekliliklerini bir izleme ziyareti ile değiştirmeye karar verebilir.

Kuruluşun raporlama, izleme ve kalite güvence kontrollerinden kaynaklanan performansına veya kuruluştaki önemli değişikliklerin bir sonucu olarak, Ulusal Ajans ilerleme raporlarının sayısını ve programını değiştirebilir.

Lider kuruluşlar için Kalite Sertifikası sahibi kuruluşlar, Kalite Etiketlerinin ve faaliyet planlarının güncellenmesini ve yeniden değerlendirilmesini talep edebilir. Bu, Kalite Sertifikası süresince iki yıllık aralıklarla yapılabilir.

Çözüm Önlemleri

Yüksek risk olarak kabul edilen veya Ulusal Ajansın talimatlarına ve termin tarihlerine uymayan kuruluşların raporlama, izleme ve kalite güvence kontrollerinden kaynaklanan performanslarının çok düşük olması veya Program kurallarını tekrar tekrar ihlal etmesi durumunda (başka bir eylem dahil olmak üzere), Ulusal Ajans aşağıdaki iyileştirici önlemleri alabilir:

 • Askıya alma. Askıya alınırsa, kuruluşlar önlem almadan ve performansı iyileştirene kadar programa katılamazlar. Lider kuruluş için bir Kalite Sertifikasına sahip olan askıya alınan kuruluşlar artık finansman başvurusunda bulunamazlar. Ulusal Ajans ayrıca devam eden hibe anlaşmalarının bir kısmını veya tamamını feshedebilir.
 • Gözlem (sadece lider kuruluşlar için). Ulusal Ajans, gözlem altına alınırsa, lider kuruluşlar için Kalite Sertifikasına sahip bir kuruluşun başvurabileceği finansman düzeyini sınırlayabilir. Bu tür bir Kalite Sertifikasını ilk kez alan kuruluşlar, operasyonel kapasite kontrolü sırasında düşük kaliteli uygulama riski tespit edilirse gözlem altına alınabilir.

Gözlem veya askıya alma dönemi, Ulusal Ajans, bu Çağrıda belirtilen koşulların ve kalite gerekliliklerinin tekrar yerine getirildiğini ve kuruluş tarafından düşük performans riskinin ele alındığını belirleyene kadar devam edecektir.

Askıya alınan veya gözlem altındaki kuruluşlar yeni bir Kalite Sertifikası başvurusunda bulunamazlar.

Fesih

Ciddi düşük performans durumlarında, Ulusal Ajansın talimatlarına ve son tarihlere uyulmaması veya Program kurallarının tekrar tekrar ihlal edilmesi durumunda Kalite Sertifikası geri çekilebilir. Ulusal Ajans, her bir uyumsuzluk vakasını gerekli şekilde değerlendirecek ve düzeltici önlemleri alması için yeterli zaman ayırması için kuruluşu önceden harekete geçirecektir.

Ayrıca, Ulusal Ajanslar, kuruluşun varlığı sona ererse veya lider kuruluşlar söz konusu olduğunda, hibe talebinde bulunulmayan en az üç yıllık bir sürenin ardından bir Kalite Sertifikasını feshedebilir.

Kalite Sertifikası almak isteyen kurum/kuruluşları Türkiye Ulusal Ajansı’nın sitesinden daha detaylı bilgiye ulaşabilir.

[1] https://youth.europa.eu/volunteering/organisations_tr

[2] https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_guidelines_rights_of_child_0.pdf

[3] Bir AB Üye Devletinde, Programla ilişkili üçüncü bir ülkede veya Programla ilişkili olmayan üçüncü bir ülkede kurulma zorunluluğu, Uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir.

[4] Bir AB Üye Devletinde veya Programa bağlı üçüncü bir ülkede kurulma zorunluluğu, Uluslararası kuruluşlar için geçerli değildir.

[5] Bir kuruluş içindeki departmanlar ayrı Kalite Sertifikaları için başvuruda bulunamazlar. Kalite Sertifikaları, kuruluş düzeyinde verilir (bir tüzel kişilik = bir Kalite Sertifikası).

[6] Lütfen dikkat: başka bir ülkenin ulusal makamlarının gözetimi altındaki kuruluşlar, denetleyen ülkenin UA’sına başvurur.